Dla pacjenta

Dla pacjentów

Rejestracja na wizytę

W celu rejestracji do naszej Przychodni Pacjent powinien przedstawić jeden z następujących dokumentów:

 • skierowanie do poradni specjalistycznej oraz dokument tożsamości:
 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • paszport
Skierowanie

li  Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. 

li  W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących pacjentów. 

li  Świadczeniodawca umieszczając pacjenta na liście oczekujących kieruje się kryteriami medycznymi, tj. stanem zdrowia, rokowaniem co do dalszego przebiegu choroby, zagrożeniem wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności. Tym samym, kwalifikuje świadczeniobiorcę, do kategorii medycznej: 

1. przypadek pilny - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia. Decyzja o podjęciu tego leczenia, jego zakresie i również ustalenie konieczności udzielenia świadczenia w trybie pilnym należy do lekarza, który ma przejąć opiekę nad chorym

2. przypadek nagły – tzw. stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Świadczenia są udzielane niezwłocznie, bez wymaganego skierowania.

3. przypadek stabilny - w przypadku innym niż stan nagły i stan pilny. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

li  Lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych (RTG, USG) zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania. 

Podstawa prawna- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Świadczenia poza kolejnością 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Świadczenie poza kolejnością ma być w miarę możliwości świadczeniodawcy udzielone w danym dniu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 Prosimy również o dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań.

Ubezpieczenie Pacjenta 

Dla osób ubezpieczonych w poza granicami Polski: 

Dokumentami uprawniającymi do udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA są: 

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ
 • Poświadczenie wydane przez Odział Wojewódzki NFZ do formularzy E 106, E 109, E 120, E 121, E 123 lub S1, DA1
 • Dokument S2, S3, DA1 lub E 112, E 123

WIĘCEJ INFORMACJI